• Грин Машинс, ниту еден од нејзините агенти или претставници не се одговорни за каква било штета, загуба или одговорност што произлегува од употребата или неможноста да се користи оваа веб-страница или услугите или содржината обезбедени од и преку оваа веб-страница.
  • Оваа веб-страница се испорачува на основа “како што е” и не е составена или доставена за да ги задоволи индивидуалните потреби на корисникот. Единствена одговорност на корисникот е да се задоволи пред да влезе во овој договор со Kaivac дека услугата која е достапна од и преку оваа веб-страница ќе ги задоволи индивидуалните барања на корисникот и ќе биде компатибилна со хардверот и / или софтверот на корисникот.
  • Информациите, идеите и мислењата изразени на оваа веб-страница не треба да се сметаат како професионални совети или официјално мислење на Грин Машинс, а корисниците се охрабруваат да се консултираат со професионални совети пред да преземат било каков тек на активности поврзани со информации, идеи или мислења изразени на оваа страница.
  • Кога оваа страница собира приватни информации од корисници, таквите информации нема да бидат откриени на ниедна трета страна, освен ако не се договорат помеѓу корисникот и Грин Машинс. Грин Машинс може, по сопствено наоѓање, да го променат овој договор или кој било дел од него во секое време без претходна најава.